Changeset 14531


Ignorieren:
Zeitstempel:
09.11.2017 00:23:25 (vor 10 Monaten)
Autor:
er13
Nachricht:
 • remove since r14530 no more necessary $(PKG)_DIR overrides
Ort:
trunk/make
Dateien:
65 bearbeitet

Legende:

Unverändert
Hinzugefügt
Entfernt
 • trunk/make/aiccu/aiccu.mk

  r8558 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=c9bcc83644ed788e22a7c3f3d4021350 
  44$(PKG)_SITE:=http://noc.sixxs.net/archive/sixxs/aiccu/unix 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg) 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/unix-console/$(pkg) 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/$(pkg) 
  8  
  98 
  109$(PKG)_STARTLEVEL=61 # before RRDstats, before vnstat-cgi, after openntpd 
 • trunk/make/apache/apache.mk

  r8709 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=8545eeea90f848fe1d15298328a217f0 
  44$(PKG)_SITE:=@APACHE/httpd 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)_$($(PKG)_VERSION) 
  65 
  76$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/src/$(pkg) 
 • trunk/make/apache2/apache2.mk

  r14497 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_SHA1:=d99137fe45c6267653350f888bf745a3d242ddbe 
  44$(PKG)_SITE:=@APACHE/httpd 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/httpd-$($(PKG)_VERSION) 
  65 
  76$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/$(pkg) 
 • trunk/make/asterisk-chan-capi/asterisk-chan-capi.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE:=$($(PKG)_NAME_NO_HYPHEN)-$($(PKG)_VERSION).tar.xz 
  44$(PKG)_SITE:=svn://svn.chan-capi.org/chan-capi/trunk 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$($(PKG)_NAME_NO_HYPHEN)-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_DEPENDS_ON += libcapi asterisk 
 • trunk/make/asterisk-chan-dongle/asterisk-chan-dongle.mk

  r13930 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE:=$($(PKG)_NAME_NO_HYPHEN)-$($(PKG)_VERSION).tar.xz 
  44$(PKG)_SITE:=git@https://github.com/jstasiak/asterisk-chan-dongle.git 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$($(PKG)_NAME_NO_HYPHEN)-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_BINARY := $($(PKG)_DIR)/chan_dongle.so 
 • trunk/make/asterisk-chan-sccp/asterisk-chan-sccp.mk

  r14411 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE:=$($(PKG)_NAME_NO_HYPHEN)-$($(PKG)_VERSION).tar.xz 
  44$(PKG)_SITE:=svn@https://svn.code.sf.net/p/chan-sccp-b/code/branches/V4.1 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$($(PKG)_NAME_NO_HYPHEN)-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_BINARY := $($(PKG)_DIR)/src/.libs/chan_sccp.so 
 • trunk/make/axtlswrap/axtlswrap.mk

  r14204 r14531  
  11$(call PKG_INIT_BIN, 2.1.3) 
  2 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/axtls-code 
  32$(PKG)_SOURCE:=axTLS-$($(PKG)_VERSION).tar.gz 
  43$(PKG)_SOURCE_MD5:=1f0f4d0233e9d9709117aa95b039fa15 
 • trunk/make/bftpd/bftpd.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=5cecd280f025c1e5beb7d8073b42ec8f 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/bftpd 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/bftpd 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/bftpd 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/bftpd 
 • trunk/make/br2684ctl/br2684ctl.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=6eb4d8cd174e24a7c078eb4f594f5b69 
  44$(PKG)_SITE:=http://ftp.debian.org/debian/pool/main/b/br2684ctl 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)-$($(PKG)_VERSION).orig 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/br2684ctl 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/sbin/br2684ctl 
 • trunk/make/cifsmount/cifsmount.mk

  r13922 r14531  
  11$(call PKG_INIT_BIN, 6.6) 
  2 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/cifs-utils-$($(PKG)_VERSION) 
  32$(PKG)_SOURCE:=cifs-utils-$($(PKG)_VERSION).tar.bz2 
  43$(PKG)_SOURCE_SHA256:=d07152a807de6840566bbcc69a97ff6fa17fca4e09ceb4641d74882a83e67125 
 • trunk/make/comgt/comgt.mk

  r4927 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=db2452680c3d953631299e331daf49ef 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/$(pkg) 
  5 $(PKG)_DIR:=$(SOURCE_DIR)/$(pkg).$($(PKG)_VERSION) 
  6 $(PKG)_BINARY:=$(SOURCE_DIR)/$(pkg).$($(PKG)_VERSION)/gcom 
   5 
   6$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/gcom 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/gcom 
  88 
 • trunk/make/deco/deco.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=f77f60e8be0cae1f814cba1ef61bf4d0 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/deco 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/deco$($(PKG)_VERSION) 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/deco 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/deco 
 • trunk/make/decrypt-fritzos-cfg/decrypt-fritzos-cfg.mk

  r14401 r14531  
  22$(PKG)_SOURCE:=$(subst -,_,$(pkg))-$($(PKG)_VERSION).tar.xz 
  33$(PKG)_SITE:=git@https://github.com/PeterPawn/decoder.git 
  4 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(subst -,_,$(pkg))-$($(PKG)_VERSION) 
  54 
  65# silence format warnings 
 • trunk/make/espeak/espeak.mk

  r13063 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=cadd7482eaafe9239546bdc09fa244c3 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/espeak 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)-$($(PKG)_VERSION)-source 
  65 
  76$(PKG)_PATCH_POST_CMDS += $(RM) -r linux_32bit; 
 • trunk/make/gnu-make/gnu-make.mk

  r13764 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=15b012617e7c44c0ed482721629577ac 
  44$(PKG)_SITE:=@GNU/make 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/make-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/make 
 • trunk/make/iconv/iconv.mk

  r12151 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=7ab33ebd26687c744a37264a330bbe9a 
  55$(PKG)_SITE:=@GNU/$(pkg) 
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/lib$(pkg)-$($(PKG)_VERSION) 
  76 
  87ifeq ($(strip $(FREETZ_TARGET_UCLIBC_0_9_28)),y) 
 • trunk/make/imagemagick/imagemagick.mk

  r14219 r14531  
  55$(PKG)_SOURCE_SHA256:=4a1dde5bdfec0fc549955a051be25b7ff96dfb192060997699e43c7ce0f06ab2 
  66$(PKG)_SITE:=@SF/$(pkg),http://www.imagemagick.org/download 
  7  
  8 $(PKG)_DIR:=$(SOURCE_DIR)/ImageMagick-$($(PKG)_VERSION) 
  97 
  108$(PKG)_BINARY := magick 
 • trunk/make/inadyn-mt/inadyn-mt.mk

  r13951 r14531  
  44$(PKG)_SITE:=@SF/inadyn-mt 
  55 
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg).v.$($(PKG)_VERSION) 
  76$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/src/inadyn-mt 
  87$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/inadyn-mt 
 • trunk/make/inadyn-opendns/inadyn-opendns.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=0f2cf9c3ea3482c03e1c42f8480f1c55 
  44$(PKG)_SITE:=http://www.opendns.com/support/ddns_files 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/inadyn.source.v$($(PKG)_VERSION) 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/bin/linux/inadyn 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/inadyn-opendns 
 • trunk/make/isc-dhcp/isc-dhcp.mk

  r14411 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_SHA256:=c11e896dffa1bfbc49462965d3f6dec45534e34068603546d9a236f2aa669921 
  44$(PKG)_SITE:=http://ftp.isc.org/isc/dhcp/$($(PKG)_VERSION) 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/dhcp-$($(PKG)_VERSION) 
  65 
  76$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/server/dhcpd 
 • trunk/make/libs/glib2/glib2.mk

  r12669 r14531  
  55$(PKG)_SOURCE_MD5:=bf84fefd9c1a5b5a7a38736f4ddd674a 
  66$(PKG)_SITE:=ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/glib/2.32 
  7 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/glib-$($(PKG)_VERSION) 
  87 
  98$(PKG)_LIBNAMES_SHORT := glib gobject gmodule gthread gio 
 • trunk/make/libs/libgsm/libgsm.mk

  r10590 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=c1ba392ce61dc4aff1c29ea4e92f6df4 
  44$(PKG)_SITE:=http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/libg/libgsm 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/gsm-1.0-pl13 
  75 
  86$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/lib/$(pkg).so.$($(PKG)_VERSION) 
 • trunk/make/libs/libusb1/libusb1.mk

  r13975 r14531  
  55$(PKG)_SOURCE_MD5:=1da9ea3c27b3858fa85c5f4466003e44 
  66$(PKG)_SITE:=@SF/libusb,https://github.com/libusb/libusb/releases/download/v$($(PKG)_VERSION) 
  7 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/libusb-$($(PKG)_VERSION) 
  87 
  98$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/libusb/.libs/libusb-$($(PKG)_SHORT_VERSION).so.$($(PKG)_LIB_VERSION) 
 • trunk/make/libs/lzma1/lzma1.mk

  r13299 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=29d5ffd03a5a3e51aef6a74e9eafb759 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/sevenzip 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/lzma$($(PKG)_VERSION) 
  65 
  76$(PKG)_DEPENDS_ON += zlib 
 • trunk/make/libs/mbedtls/mbedtls.mk

  r14390 r14531  
  11$(call PKG_INIT_LIB, 2.6.0) 
  2 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/mbedtls-$($(PKG)_VERSION) 
  32$(PKG)_SOURCE:=mbedtls-$($(PKG)_VERSION)-gpl.tgz 
  43$(PKG)_SOURCE_SHA1:=0e657805b5dc9777e0e0333a95d7886ae8f0314e 
 • trunk/make/libs/pjproject2/pjproject2.mk

  r13676 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=6ed4bb7750c827dc1d881e209a3b62db 
  55$(PKG)_SITE:=http://www.pjsip.org/release/$($(PKG)_VERSION) 
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/pjproject-$($(PKG)_VERSION) 
  76 
  87$(PKG)_INSTALL_SUBDIR:=_install 
 • trunk/make/libs/polarssl12/polarssl12.mk

  r13535 r14531  
  11$(call PKG_INIT_LIB, 1.2.19) 
  2 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/polarssl-$($(PKG)_VERSION) 
  32$(PKG)_SOURCE:=polarssl-$($(PKG)_VERSION)-gpl.tgz 
  43$(PKG)_SOURCE_SHA1:=ea77f5c61b0ba9ae0a033fdb0260b87cb812d5b5 
 • trunk/make/libs/polarssl13/polarssl13.mk

  r14390 r14531  
  11$(call PKG_INIT_LIB, 1.3.21) 
  2 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/mbedtls-$($(PKG)_VERSION) 
  32$(PKG)_SOURCE:=mbedtls-$($(PKG)_VERSION)-gpl.tgz 
  43$(PKG)_SOURCE_SHA1:=de6855b8f9570f22f660552184efa3f42b3b0412 
 • trunk/make/libs/srtp/srtp.mk

  r10587 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=debe7fe729d1122f0d22f682a9f27be8 
  44$(PKG)_SITE:=http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/s/srtp 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/srtp~dfsg 
  75 
  86$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/lib$(pkg).so.$($(PKG)_VERSION) 
 • trunk/make/libs/uclibcxx/uclibcxx.mk

  r14232 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=daae72bdeb99b6b0c81b090091160717 
  55$(PKG)_SITE:=http://git.uclibc.org/uClibc++/snapshot 
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/uClibc++-$($(PKG)_VERSION) 
  76 
  87$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/src/libuClibc++.so.$($(PKG)_LIB_VERSION) 
 • trunk/make/lsof/lsof.mk

  r14010 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=f95a13724c0cfb1f914660681ee28f87 
  44$(PKG)_SITE:=ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof,http://people.freebsd.org/~abe 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)_$($(PKG)_VERSION)_src 
  65 
  76$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/lsof 
 • trunk/make/lynx/lynx.mk

  r13502 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=b231c2aa34dfe7ca25681ef4e55ee7e8 
  44$(PKG)_SITE:=http://invisible-mirror.net/archives/lynx/tarballs,ftp://invisible-island.net/pub/lynx/tarballs 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)2-8-8 
  65 
  76$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/$(pkg) 
 • trunk/make/microperl/microperl.mk

  r12289 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=82400c6d34f7b7b43d0196c76cd2bbb1 
  55$(PKG)_SITE:=ftp://ftp.mpi-sb.mpg.de/pub/perl/CPAN/src/5.0 
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/perl-$($(PKG)_VERSION) 
  76 
  87$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/microperl 
 • trunk/make/mini-snmpd/mini-snmpd.mk

  r6404 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=9e432c50ba8216d7fab0983b11b7112a 
  44$(PKG)_SITE:=http://members.aon.at/linuxfreak/linux 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/mini_snmpd 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/mini_snmpd 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/mini_snmpd 
 • trunk/make/netsnmp/netsnmp.mk

  r13617 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=c95d08fd5d93df0c11a2e1bdf0e01e0b 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/net-snmp 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/net-snmp-$($(PKG)_VERSION) 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/agent/.libs/snmpd 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/snmpd 
 • trunk/make/ntfs/ntfs.mk

  r14378 r14531  
  11$(call PKG_INIT_BIN, 2017.3.23) 
  22$(PKG)_LIB_VERSION:=88.0.0 
  3 $(PKG)_TARBALL_DIRNAME:=$(pkg)-3g_ntfsprogs-$($(PKG)_VERSION) 
  4 $(PKG)_SOURCE:=$($(PKG)_TARBALL_DIRNAME).tgz 
   3$(PKG)_SOURCE:=ntfs-3g_ntfsprogs-$($(PKG)_VERSION).tgz 
  54$(PKG)_SOURCE_SHA256:=3e5a021d7b761261836dcb305370af299793eedbded731df3d6943802e1262d5 
  65$(PKG)_SITE:=http://tuxera.com/opensource 
  7  
  8 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$($(PKG)_TARBALL_DIRNAME) 
  96 
  107$(PKG)_LIB_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/libntfs-3g/.libs/libntfs-3g.so.$($(PKG)_LIB_VERSION) 
 • trunk/make/opendd/opendd.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=cb18cc056eedb10a0decd1797c803dfe 
  44$(PKG)_SITE:=http://www.bsdmon.com/download/ 
  5 $(PKG)_DIR:=$(SOURCE_DIR)/$(pkg) 
  6 $(PKG)_BINARY:=$(SOURCE_DIR)/$(pkg)/$(pkg) 
   5 
   6$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/$(pkg) 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/$(pkg) 
  88$(PKG)_PEM:=$($(PKG)_DIR)/$(pkg).pem 
 • trunk/make/phpxmail/phpxmail.mk

  r12653 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=97ca3f2f9805dbc54d6ad763435cd9fd 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/$(pkg) 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg) 
  75 
  86$(PKG)_CATEGORY:=Web interfaces 
 • trunk/make/pingtunnel/pingtunnel.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=c5f0c36d1a48d84ce7b5217f1ba52dd0 
  44$(PKG)_SITE:=http://www.cs.uit.no/~daniels/PingTunnel 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/PingTunnel 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/ptunnel 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/ptunnel 
 • trunk/make/portmap/portmap.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=ac108ab68bf0f34477f8317791aaf1ff 
  44$(PKG)_SITE:=http://neil.brown.name/portmap 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)_$($(PKG)_VERSION) 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/portmap 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/sbin/portmap 
 • trunk/make/pppd/pppd.mk

  r13129 r14531  
  44$(PKG)_SITE:=@SAMBA/ppp 
  55$(PKG)_STARTLEVEL=81 
  6  
  7 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/ppp-$($(PKG)_VERSION) 
  86 
  97$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/pppd/pppd 
 • trunk/make/privoxy/privoxy.mk

  r13923 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=8a1c842112ccea68c19b7ceb4a0e999f 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/ijbswa 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)-$($(PKG)_VERSION)-stable 
  75 
  86$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/privoxy 
 • trunk/make/python-bjoern/python-bjoern.mk

  r12669 r14531  
  22$(PKG)_SOURCE:=bjoern-$($(PKG)_VERSION).tar.gz 
  33$(PKG)_SITE:=git@https://github.com/jonashaag/bjoern.git 
  4  
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/bjoern-$($(PKG)_VERSION) 
  64 
  75$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/bjoern.so 
 • trunk/make/python-cheetah/python-cheetah.mk

  r13076 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=853917116e731afbc8c8a43c37e6ddba 
  44$(PKG)_SITE:=https://pypi.python.org/packages/source/C/Cheetah 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/Cheetah-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/Cheetah/_namemapper.so 
 • trunk/make/python-imaging-library/python-imaging-library.mk

  r14377 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=fc14a54e1ce02a0225be8854bfba478e 
  44$(PKG)_SITE:=http://effbot.org/downloads 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/Imaging-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/PIL/_imaging.so 
 • trunk/make/python-mechanize/python-mechanize.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=32657f139fc2fb75bcf193b63b8c60b2 
  44$(PKG)_SITE:=https://pypi.python.org/packages/source/m/mechanize 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/mechanize-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/mechanize/__init__.py 
 • trunk/make/python-pycrypto/python-pycrypto.mk

  r14377 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=55a61a054aa66812daf5161a0d5d7eda 
  44$(PKG)_SITE:=http://ftp.dlitz.net/pub/dlitz/crypto/pycrypto 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/pycrypto-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/Crypto/PublicKey/_fastmath.so 
 • trunk/make/python-pycurl/python-pycurl.mk

  r13627 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=c94bdba01da6004fa38325e9bd6b9760 
  44$(PKG)_SITE:=http://pycurl.sourceforge.net/download,https://pypi.python.org/packages/source/p/pycurl 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/pycurl-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/pycurl.so 
 • trunk/make/python-pyopenssl/python-pyopenssl.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=e27a3b76734c39ea03952ca94cc56715 
  44$(PKG)_SITE:=https://pypi.python.org/packages/source/p/pyOpenSSL 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/pyOpenSSL-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/OpenSSL/SSL.so 
 • trunk/make/python-pyrrd/python-pyrrd.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=c33a0760b42a23e45e423b8b9f2cd0b0 
  44$(PKG)_SITE:=https://pyrrd.googlecode.com/files 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/PyRRD-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/pyrrd/__init__.py 
 • trunk/make/python-pyserial/python-pyserial.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=cde799970b7c1ce1f7d6e9ceebe64c98 
  44$(PKG)_SITE:=https://pypi.python.org/packages/source/p/pyserial 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/pyserial-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/serial/__init__.py 
 • trunk/make/python-yenc/python-yenc.mk

  r13076 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=f8bd9eff020c0352fdd4c25c20900007 
  44$(PKG)_SITE:=http://www.golug.it/pub/yenc 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/yenc-$($(PKG)_VERSION) 
  75 
  86$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)$(PYTHON_SITE_PKG_DIR)/_yenc.so 
 • trunk/make/python/python.mk

  r14437 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=1f6db41ad91d9eb0a6f0c769b8613c5b 
  55$(PKG)_SITE:=http://www.python.org/ftp/python/$($(PKG)_VERSION) 
  6  
  7 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/Python-$($(PKG)_VERSION) 
  86 
  97$(PKG)_LOCAL_INSTALL_DIR:=$($(PKG)_DIR)/_install 
 • trunk/make/rcapid/rcapid.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=83fbe8c37760ce29ce221320c3189dba 
  44$(PKG)_SITE:=ftp://ftp.melware.de/capi-utils 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/rcapid-cm 
  65 
  76$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/rcapid 
 • trunk/make/ruby-fcgi/ruby-fcgi.mk

  r12279 r14531  
  22$(PKG)_SOURCE:=rubyfcgi-$($(PKG)_VERSION).tar.gz 
  33$(PKG)_SITE:=git@https://github.com/alphallc/ruby-fcgi-ng.git 
  4  
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/rubyfcgi-$($(PKG)_VERSION) 
  64 
  75$(PKG)_BINARY:=$(RUBY_FCGI_DIR)/lib/fcgi.rb 
 • trunk/make/smstools3/smstools3.mk

  r9181 r14531  
  33$(PKG)_SITE:=http://$(pkg).kekekasvi.com/packages 
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=e0f9f84240f0db9a286aa3a5fa3bd8fb 
  5 $(PKG)_DIR:=$(SOURCE_DIR)/$(pkg) 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/src/smsd 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/smsd 
 • trunk/make/smusbutil/smusbutil.mk

  r12669 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=eb9c41bba1c3dea502fad390879e9dba 
  44$(PKG)_SITE:=http://www.wbe.se/files 
  5 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg) 
   5 
  66$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/smusbutil 
  77$(PKG)_TARGET_BINARY:=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/smusbutil 
 • trunk/make/sqlite/sqlite.mk

  r14491 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_SHA1:=f56fe3407d8297fc0a68a058f4c9e6b77e83575c 
  55$(PKG)_SITE:=http://www.sqlite.org/2017 
  6  
  7 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)-autoconf-$($(PKG)_VERSION) 
  86 
  97ifeq ($(strip $(FREETZ_PACKAGE_SQLITE_WITH_READLINE)),y) 
 • trunk/make/squashfs3/squashfs3.mk

  r13675 r14531  
  11$(call PKG_INIT_BIN, 3.4) 
  22$(PKG)_PRJNAME:=squashfs 
  3 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$($(PKG)_PRJNAME)$($(PKG)_VERSION) 
  43$(PKG)_SOURCE:=$($(PKG)_PRJNAME)$($(PKG)_VERSION).tar.gz 
  54$(PKG)_SOURCE_MD5:=2a4d2995ad5aa6840c95a95ffa6b1da6 
 • trunk/make/squashfs4-be/squashfs4-be.mk

  r14520 r14531  
  11$(call PKG_INIT_BIN, 4.3) 
  22$(PKG)_PRJNAME:=squashfs 
  3 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$($(PKG)_PRJNAME)$($(PKG)_VERSION) 
  43$(PKG)_SOURCE:=$($(PKG)_PRJNAME)$($(PKG)_VERSION).tar.gz 
  54$(PKG)_SOURCE_MD5:=d92ab59aabf5173f2a59089531e30dbf 
 • trunk/make/tcp_wrappers/tcp_wrappers.mk

  r9604 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=e6fa25f71226d090f34de3f6b122fb5a 
  55$(PKG)_SITE:=ftp://ftp.porcupine.org/pub/security 
  6  
  7 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)_$($(PKG)_VERSION) 
  86 
  97$(PKG)_BINARY:=$($(PKG)_DIR)/tcpd 
 • trunk/make/tesseract/tesseract.mk

  r12688 r14531  
  44$(PKG)_SOURCE_MD5:=26adc8154f0e815053816825dde246e6 
  55$(PKG)_SITE:=http://tesseract-ocr.googlecode.com/files 
  6  
  7 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/$(pkg)-ocr 
  86 
  97$(PKG)_BINARY_BUILD_DIR:=$($(PKG)_DIR)/api/.libs/$(pkg) 
 • trunk/make/truecrypt/truecrypt.mk

  r14377 r14531  
  33$(PKG)_SOURCE_MD5:=ec3ab06022bbd00a7a94fde170c4df36 
  44$(PKG)_SITE:=@SF/truecrypt 
  5  
  6 $(PKG)_DIR:=$(SOURCE_DIR)/$(pkg)-$($(PKG)_VERSION)-source 
  75 
  86$(PKG)_BINARY := $($(PKG)_DIR)/Main/$(pkg) 
 • trunk/make/unrar/unrar.mk

  r14408 r14531  
  11$(call PKG_INIT_BIN, 5.5.8) 
  2 $(PKG)_DIR:=$(subst -$($(PKG)_VERSION),,$($(PKG)_DIR)) 
  32$(PKG)_SOURCE:=unrarsrc-$($(PKG)_VERSION).tar.gz 
  43$(PKG)_SOURCE_SHA256:=9b66e4353a9944bc140eb2a919ff99482dd548f858f5e296d809e8f7cdb2fcf4 
 • trunk/make/xsltproc/xsltproc.mk

  r14398 r14531  
  11$(call PKG_INIT_BIN, 1.1.30) 
  2 $(PKG)_DIR:=$($(PKG)_SOURCE_DIR)/libxslt-$($(PKG)_VERSION) 
  32$(PKG)_SOURCE:=libxslt-$($(PKG)_VERSION).tar.gz 
  43$(PKG)_SOURCE_SHA256:=ba65236116de8326d83378b2bd929879fa185195bc530b9d1aba72107910b6b3 
Hinweis: Hilfe zur Verwendung der Changeset-Ansicht finden Sie unter TracChangeset.